Integritetspolicy för kandidat 

Recruitmore är en underavdelning inom Jobbakutens verksamhet

Vi på Recruitmore är måna om att skydda din personliga integritet. Recruitmore ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Recruitmore är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, hur och för vilka ändamål den görs.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Recruitmore Sverige AB, org.nr: 559251-4359

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på andreas@recruitmore.se 

Personuppgifter som vi behandlar i ditt kandidatkonto och hur de samlas in

När du registrerar ditt CV hos Recruitmore och därmed registrerar ett kandidatkonto kommer Recruitmore behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som vi kommer att behandlas när du registrerar ett kandidatkonto är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, uppgifter i CV, som t.ex. arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsplatser, personnummer, fotografi, intyg och eventuellt andra uppgifter som du frivilligt lämnar till oss.

Ett kandidatkonto kan skapas av dig via vår hemsida, eller av Recruitmore på din uppmaning efter t.ex. telefonsamtal mellan dig och Recruitmores personal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

· Som du själv lämnar när du skapar ett kandidatkonto, eller lämnar till Recruitmore för att vi ska kunna skapa ett konto till dig.

· Som vi inhämtar från dig under den tiden du har ett kandidatkonto, t.ex. personliga och sociala egenskaper, branscher du vill jobba inom, önskade arbetstider etc.

· Som vi inhämtar från andra källor, t.ex. uppgifter från referenspersoner du har angett

Det här använder vi personuppgifterna i ditt kandidatkonto till

Recruitmore behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

Syfte med behandlingen

  • Att tillhandahålla och administrera tjänsterna du begärt genom att skapa kandidatkonto, att hitta lämpliga uppdrag för dig.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

  • Att behandla tilläggsinformation från referenser.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att hitta rätt kandidat.

  • Att hantera förfrågningar som du ställer till vår support.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att kandidaterna kan kommunicera med oss.

  • Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter kandidaternas och våra kunders behov över tid.

  • Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Recruitmore.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.

Behandling av ytterligare personuppgifter under rekryteringsprocesser

När vi utför tjänster till dig kan vi komma att behandla ytterligare personuppgifter om dig då det kan vara krav från våra kunder och/eller lagstiftning. Det kan till exempel handla om personlighetstest, drogtester, kreditupplysningar, bakgrundskoller och hälsoundersökningar. Inför inhämtande av sådana personuppgifter kommer du att få information om behandlingen och i tillämpliga fall får du lämna ditt samtycke. 

I vissa fall kan vi be dig att inkomma med utdrag från belastningsregistret. Det är du själv som beställer och tar emot ett sådant utdrag från polismyndigheten och det är alltid du själv som väljer om du vill visa utdraget för oss. Utdraget kommer i sådant fall att öppnas av dig tillsammans med Recruitmore. Vi kommer inte att behandla dess uppgifter i någon form, men kan muntligen komma att stämma av resultatet med vår kund.

Om du blir anställd av Recruitmore kommer du att bli informerad om den ytterligare behandling av personuppgifter som kommer att ske under och i samband med din anställning.  

Personuppgifter vi delar

Ibland kan vi komma att dela dina personuppgifter till andra bolag. Det kan exempelvis vara leverantörer till Recruitmore eller myndigheter som vi på grund av lagkrav måste förse med uppgifter. Leverantörer som utför tjänster för Jobbakutens räkning får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Recruitmore vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att externa parter hanterar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt, bland annat tecknar vi avtal med våra leverantörer.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande externa parter:

Leverantörer

Dina personuppgifter kommer ibland att delas med våra leverantörer. Det kan vara leverantörer av IT-tjänster för bland annat rekryteringsverktyg eller personlighetstester.

Myndigheter

Vi kan komma att dela dina uppgifter när nationell eller europeisk lagstiftning kräver det. Det kan exempelvis vara Skatteverket eller Försäkringskassan.

Kunder

Då du söker en tjänst via oss kommer vi att dela dina uppgifter om dig till vår kund i slutet av rekryteringsprocessen. Vi delar dina uppgifter för att kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. att hitta en anställning. Om vi lämnar dina personuppgifter till en kund är det kunden som ansvarar för sin behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor kring vår kunds behandling av dina uppgifter bör du vända dig dit, vi på Recruitmore hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Vi kan komma att dela med oss personuppgifter till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag. 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika personuppgifter kan komma att sparas olika länge.

Ditt kandidatkonto och övriga personuppgifter som vi behandlar avseende dig, kommer att gallras om du inte har varit aktiv under 36 månader. Att vara aktiv innebär att du t.ex. har uppdaterat dina kontaktuppgifter, sökt arbete eller kontaktat Jobbakuten via andra kanaler. Ansöker du om ett jobb kommer vi att spara dina uppgifter under rekryteringsprocessen och 36 månader efter det, i syfte för att vi ska kunna uppfylla alla våra åtaganden.

Säkerhet

Recruitmore använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Vi på Recruitmore och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Recruitmores regler för information- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter samt andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. 

Dina rättigheter

Med dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du har alltid möjlighet att själv ändra information som du har lagt in i din kandidatprofil. 

Rätt till begränsning

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att Recruitmore gränsar behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel om du bestrider att personuppgifter vi behandlar är korrekta. Då kan du begära begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig i en intresseavvägning, om du inte anser att Recruitmore har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Rätten till datorportabilitet

Personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att få ut i ett strukturerat format.

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke

Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke i de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt få dina personuppgifter raderade. Det gäller bland annat i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
  • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
  • Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.

Det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.

Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta oss

Recruitmore Sverige AB -  Kyrkogatan 5, 662 31 Åmål

Telefon: 0532-10270, Mail: andreas@recruitmore.se