Behandling av personuppgifter för kund och leverantör

Recruitmore är en underavdelning inom Jobbakutens verksamhet

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Recruitmore Sverige AB, org.nr: 559251-4359

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på andreas@recruitmore.se

Vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in

I samband med ett nuvarande eller potentiell affärsförhållande mellan Jobbakuten och ett nuvarande eller potentiell kund eller leverantör kommer Recruitmore behandla personuppgifter om dig som är kontaktperson hos en nuvarande eller potentiell kund eller leverantör. Personuppgifter som vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress samt signatur, jobbtitel/roll, organisationsnummer och annan information som är relevant för vårt affärsförhållande. 

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar:

· Uppgifter som du själv lämnar i samband med affärsförhållandet mellan Recruitmore och din organisation.

· Uppgifter som vi inhämtar från dig under den tid du har ett kundkonto, exempelvis uppgifter om namn.

· Uppgifter som vi inhämtar från andra källor, t.ex. tredjepartstjänster som tillhandahåller jobbannonsdata.

· Uppgifter som du som leverantör lämnar i samband mellan affärsförhållandet mellan Recruitmore och din organisation i uthyrningsuppdrag. 

Vad vi använder personuppgifterna till

Recruitmore behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

Syfte med behandlingen

  • Tillhandahålla och utveckla en nuvarande eller framtida affärsrelation med våra nuvarande eller potentiella kunder och leverantörer.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att tillhandahålla och utveckla en nuvarande eller framtida affärsrelation med våra nuvarande eller potentiella kunder och leverantörer.

  • Tillhandahålla och hantera avtalsförhållandet mellan Recruitmore och kunder och leverantörer.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot Recruitmores kunder och leverantörer.

  • Tillhandahålla och administrera tjänsterna du som kund har begärt genom kundkontot.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.

  • Utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att tjänsterna och våra system möter kandidaternas, anställdas och vår kunders behov över tid.

  • Tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Recruitmore.

Legal grund för behandlingen: Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss.

Vem/vilka vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till underleverantörer som tillhandahålla tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Recruitmore är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Recruitmores uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar din personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge. Generellt raderar vi dina kontaktuppgifter efter affärsförhållandet har upphört. Personuppgifter som behandlas för förvaltning och hantering av avtalet sparas i tio år efter avtalet har upphört.

Säkerhet

Recruitmore använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Vi Recruitmores anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Recruitmores regler för information- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter samt andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. 

Dina rättigheter

Med dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. 

Rätt till begränsning

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att Jobbakuten gränsar behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel om du bestrider att personuppgifter vi behandlar är korrekta. Då kan du begära begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig i en intresseavvägning, om du inte anser att Recruitmore har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring. 

Rätten till datorportabilitet

Personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att få ut i ett strukturerat format.

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke

Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke i de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt få dina personuppgifter raderade. Det gäller bland annat i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
  • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
  • Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.

Det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.

Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta oss

Recruitmore Sverige AB - Kyrkogatan 5, 662 31 Åmål

Telefon: 0532-10270, Mail: andreas@recruitmore.se