Vår syn på hållbarhet

För oss innebär hållbarhet att människan kan leva på den här planeten och utveckla goda sociala förutsättningar för oss själva, utan att vi förstör ekosystemen och dess funktioner. Det vill säga att vi människor ska kunna leva på jorden samtidigt som att vi inte förstör vår miljö som vi är beroende av. 

Vi fokuserar på 3 faktorer inom hållbarhet:

  • Ekonomisk hållbarhet,
  • Social hållbarhet  
  • Miljömässig hållbarhet

För att vi lyckas leva i en hållbar värld måste vi ta hänsyn till alla 3 delarna eftersom vi inte kan låta någon del bli lidande. Vi måste arbeta och utveckla alla tre delarna framgångsrikt för att nå målen.

Hur vi bidrar till att minska den negativa påverkan på miljön

- Inga resor på vägar, vatten, räls eller i luften eftersom vi inte har några fysiska kundmöten eller intervjuer med kandidater hos våra kunder. Samtidigt intervjuar vi inga kandidater hos oss och därför behöver inga kandidater eller kunder transportera sig till oss.

- Digital rekryteringsprocess, våra processer sker i digitala verktyg, mejl och telefoner.

- Låg pappershantering på kontoret.

- Interna arbetsmiljön som förbättras med sopsortering, återvinning och minskad energiförbrukning.


FN:s globala mål - 17 mål

Globala målen är en agenda som världens länder har antagit, det är en mycket ambitiös agenda för hållbar utveckling för att uppnå fyra målsättningar till år 2030. Målen är att Avskaffa extrem fattigdom, Minska ojämlikheter och orättvisor i världen, Främja fred och rättvisa och Lösa klimatkrisen


Sveriges miljömål

Sverige arbetar efter 16 miljökvalitetsmål:

- Begränsad klimatpåverkan

- Friskt luft

- Bara naturlig försurning

- Giftfri miljö- Skyddande ozonskikt

- Säker strålmiljö

- Ingen övergödning

- Levande sjöar och vattendrag

- Grundvatten av god kvalitet

- Hav i balans samt levande kust och skärgård

- Myllrande våtmarker

- Levande skogar

- Ett rikt odlingslandskap

- Storslagen fjällmiljö

- God bebyggd miljö

- Ett rikt växt- och djurliv